Всеукраинская Ассоциация
Астрологов

Устав ВАА

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
загальними зборами громадської організації
"Всеукраїнська асоціація астрологів"
протокол № 1 від 09 жовтня 2004 рокСТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
"ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ АСТРОЛОГІВ"

1. Загальні положення

1.1 Громадська організація "Всеукраїнська асоціація астрологів" (далі по тексту- Асоціація) створена на основі єдності інтересів її членів для сприяння підвищенню соціального статусу астролога.

1.2 Асоціація здійснює свою діяльність на основі добровільності, єдності інтересів і рівноправності її членів, самозабезпеченості, законності і гласності.

1.3 Діяльність Асоціації поширюється на всю територію України і здійснюється відповідно до Конституції України, згідно із Законом України "Про об'єднання громадян", іншими законами України, дійсним Статутом і своїми внутрішніми документами, що не суперечать чинному законодавству України.

1.4 Асоціація є юридичною особою, з моменту її державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в установах банкїв, круглу печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням; символіку, затверджену Координаційною радою і зареєстровану у встановленому законом порядку.

1.5 Асоціація не ставить перед собою політичних задач і не бере участь у діяльності політичних партій.

1.6 Асоціація є неприбутковою організацією.

1.7 Асоціація створюється на необмежений термін і має право створювати місцеві осередки на території України. Місцеві осередки діють на підставі Положення, прийнятого їх керївними органами ї затвердженого Координаційною радою Асоціації. Мїсцевї осередки, що є юридичними особами, повинні зареєструватися в установленому порядку; ті, що не є юридичними особами, легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування.

1.8 Асоціація має право від свого імені укладати договори, у тому числі договори про партнерство, з організаціями й установами різної форми власності, з фізичними особами, набувати майнових і немайнових прав й обов'язків, позв'язаних з її діяльністю; бути позивачем і відповідачем у суді, господарскому і третейському судах.

1.11 Повна назва Асоціації: "Всеукраїнська асоціація астрологів"
Скорочена назва Асоціації: "Всеукраїнська асоціація астрологів"

1.12 Юридична адреса Асоціації: 95011 вул. Желябова б.34. к.1, м. Сімферополь, Україна

{mospagebreak}

2. Мета й задачі Асоціації.

2.1. Основною метою діяльності Асоціації є:

 • сприяння підвищенню ролі астролога в соціумі, як висококваліфікованого фахівця з усіх напрямків астрологічної діяльності, задоволення та захист спільних інтересів своїх членів.Завдання Асоціаціі:

 • сприяння створенню умов для внесення в Класифікатор професій України професії "Астролог" у категорії професій потребуючих вищої освіти;
 • сприяння проведенню роботи з введення факультативного навчання астрологіі в вищих навчальних закладах;
 • сприяння створенню Центра астрологічних досліджень для проведення дослідницьких астрологічних робіт, узагальнення інформації, отриманої в ході дослідницьких робіт, а також видання матеріалів за результатами дослідницьких робіт своїх членів;
 • надання допомоги членам Асоціації в освоєнні теоретичних і практичних знань з астрології й уміння правильно застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності астролога;
 • сприяння створенню умов, що сприяють всебічному розвиткові й удосконаленню здібностей членів Асоціації у галузі астрологически знань;
 • сприяння створенню умов для спільної роботи з астрологічними організаціями інших країн і обміну досвідом, знаннями й інформаційною базою;
 • здійснення прийому, обробки, збереження необхідної інформації, що друкується, у тому числі й тих, що поступають від організацій, з якими укладені партнерські та інші угоди;
 • участь у програмах з підвищення якості медичної, оздоровчої, виховної діяльності, розвитку астропсихології і космобіології;
 • надання допомоги членам Ассоцоаціі у поширенні информаци про діяльність Асоціації і роботі її членів через засоби зв'язку, друковані видання, сайт Асоціації, в Інтернеті;
 • інформаційний обмін з астрологами інших країн.

2.3. Для досягнення зазначених цілей і задач, передбачених Статутом, у порядку встановленому чинним законодавством України, Асоціація має право:

 • взаємодіяти з органами державної влади України, підприємствами, організаціями, установами, у тому числі іноземними і міжнародними, а також із громадянами України й іноземними громадянами з питань основної діяльності Асоціації;
 • представляти і захищати свої законні інтереси й інтереси своїх членів у державних органах;
 • одержувати від органів державної влади і керівництва та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і задач;
 • поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї;
 • проводити масові заходи: лекції, бесіди, доповіді, наради, виставки, конференції, збори, презентації і т.п.;
 • проводити благодійні інформаційні й інші заходи щодо залучення громадськості до діяльності Асоціації;
 • засновувати господарчі товариства та інші підприємства й організації у встановленому Законом порядку, для виконання статутних цілей Асоціації;

{mospagebreak}

3. Членство в об'єднанні. Права й обов'язки членів об'єднання.

3.1. Членами Асоціації можуть бути:

 • громадяни України і громадяни інших держав, особи без громадянства, що досягли 14 років;
 • Прийом до Членів Асоціації здійснюється її Координаційною радою на підставі письмової заяви кандидата і доданих до неї документів, визначених Положенням "Про членство" Асоціації.

  Положення "Про членство" розробляється Координаційною радою і затверджується Загальними зборами членів Асоціації.

3.2. Члени Асоціації мають право:

 • брати участь у діяльності Асоціації;
 • обирати і бути обраними в керівні і ревізійні органи Асоціації;
 • створювати місцеві осередки Асоціації по територіальній ознаці. Порядок створення, умови роботи і повноваження місцевих осередків визначається Положенням "Про місцеві осередки" Асоціації, прийнятим їх керівними органами і затвердженим Координаційною радою Асоціації;
 • отримувати від Асоціації інформацію з питань її діяльності;
 • вести агітаційно-пропагандистську діяльність зі збільшення кількості членів Асоціації і для підвищення статусу астролога;
 • брати активну участь у проведенні лекцій, бесід, нарад, виставок, конференцій, зборів, презентації;
 • брати участь в обміні інформацією із закордонними астрологами через сайт Асоціації;
 • вносити добровільні внески (пожертвування) на банківські розрахункові рахунки Асоціації;
 • добровільно вийти з членів Асоціації в порядку, встановленому в Статуті і Положенням "Про членство" Асоціації.

3.3. Члени Асоціації зобов'язані:

 • дотримуватися Статуту Асоціації, сприяти реалізації його цілей і задач;
 • виконувати рішення Загальних зборів Асоціації, виборних органів;
 • вносити вступний внесок;
 • регулярно сплачувати членські внески. Порядок внесення внесків і їхній розмір визначається Положенням "Про вступний внесок і щомісячні членські внески Всеукраїнської асоціації астрологів", розроблений Координаційною радою і затверджений Загальними зборами;

3.4. Вихід із членів Асоціації здійснюється в письмовій заяві.

3.5. Вступні і членські внески, а також майно та інші цінності, передані Асоціації для здійснення статутних завдань, поверненню не підлягають. Члени Асоціації не вправі вимагати і претендувати на майно, інтелектуальну власність, "ноу-хау", придбані Асоціацією або створені в процесі її діяльності, що подаровані чи відчужені їй фізичними та юридичними особами.

3.6. Координаційна рада Асоціації має право своїм рішенням виключити зі складу Асоціації члена Асоціації, який не виконуюе умови членства або перешкоджає у здійсненні задач і цілей Асоціації. {mospagebreak}

4. Керівні і ревізійні органи Асоціації. Структура керування.

4.1. Вищим керівним органом Асоціації є загальні збори його членів, що скликаються не менше одного разу на рік.

4.2. Позачергові збори членів Асоціації проводяться за необхідністю.

4.3. При проведенні загальних зборів з числа його членів обираються - Голова зборів, що здійснює керівництво зборами і секретар, що веде протоколи зборів.

4.4. Члени Асоціації мають право передавати свої повноваження на участь у роботі загальних зборів іншому члену, або своєму представнику.

4.5. Загальні збори правомочні, якщо на них представлено не менш 2/3 членів Асоціації.

4.6. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів. Рішення загальних зборів може бути прийняте шляхом проведення заочного голосування: за допомогою поштового, телеграфного, телетайпного, телефонного, електронного чи іншого зв'язку, що забезпечує автентичність переданих і прийнятих повідомлень, - їхнє документальне підтвердження залучається до протоколу загальних зборов.

Терміни проведення загальних зборів шляхом заочного голосування повинні бути встановлені таким чином, щоб ті члени організації, що беруть участь у голосуванні мали можливість ознайомитися з додатковою інформацією з питань, поставлених на голосування.

4.7. Загальні збори вирішують усі питання, позв'язані з діяльністю Асоціації.

4.8. До виняткової компетенції загальних зборів відноситься:

 • затвердження Статуту Асоціації, внесення до нього змін і доповнень;
 • створення і перетворення постійно діючого колегіального органа: Координаційної ради, яку очолює Президент Асоціації. Члени Координаційної ради і Президент Асоціації обираються загальними зборами терміном на три роки;
 • затвердження ревізійної комісії Асоціації;
 • заслуховування і затвердження звіту Ревізійної комісії про діяльність Асоціації;
 • розгляд і затвердження довгострокових програм діяльності Асоціації;
 • вирішення про припинення діяльності Асоціації.

4.9. Загальні збори мають право вирішувати питання при наявності 2/3 членів Асоціації. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів з обліком даних, отриманих шляхом опитування.

4.10. У період між загальними зборами керівництво здійснюється Координаційною радою Асоціації.

4.11. До складу керівного органа Асоціації входять: - Президент Асоціації; - Координаційна рада Асоціації;

4.12. Координаційна рада Асоціації:

 • здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціації в період між загальними зборами, здійснює виконання рішень загальних зборів;
 • розробляє і затверджує правила, інструкції й інші внутрішні документи, що регулюють діяльність Асоціації, її членів і структур, а також умови нагородження членів Асоціації за активну роботу в області розвитку астрології і надання пільг членам Асоціації;
 • розробляє і затверджує розмір, форму і порядок внесення вступних і членських внесків для членів організації;
 • здійснює прийом і виключення членів Асоціації;
 • розробляє проекти довгострокових програм;
 • затверджує плани роботи і бюджет Асоціації, загальні принципи, витрати і використання засобів Асоціації й оплати праці штатних працівників, створює спеціальні фонди;
 • затверджує форми договору про партнерство та інших договорів і угод;
 • вирішує питання, пов'язані зі створенням, реорганізацією і ліквідацією місцевих осередків Асоціації, затверджує положення про них на загальних зборах;
 • разом із Президентом приймає рішення про порядок скликання загальних зборів Асоціації;
 • вирішує спірні питання, що виникають в Асоціації;
 • розглядає пропозиції щодо символіки Асоціації і готує матеріали на затвердження її в порядку встановленому чинним законодавством;
 • розглядає інші питання, що не входять до компетенції загальних зборів членів Асоціації.

4.13. Засідання Координаційної ради проводяться з ініціативи Президента за необхідністю, але не менше одного разу в квартал. Координаційна рада має право виносити рішення з питань діяльності Асоціації при наявності не менш 2/3 облікового складу Координаційної ради Асоціації. Рішення приймаються простою більшістю голосів. Рішення можуть бути прийняті шляхом опитування. Президент має право вирішального голосу.

4.14. Засідання Координаційної ради протоколюються. При проведенні засідання Координаційної ради опитувальним шляхом, або участь кого-небудь із членів Координаційної ради в засіданні шляхом опитування, до протоколу засідання додаються документи, що підтверджують опитування. Президент організує ведення протоколу.

4.16 Президент Асоціації здійснює оперативне керівництво Асоціацією:

 • організує роботу Координаційної ради, проведення загальних зборів і головує на них;
 • організує роботу з членами Асоціації;
 • несе відповідальність за організацію всієї статутної діяльності, у тому числі фінансово-господарської діяльності Асоціації;
 • розпоряджається фінансами і майном Асоціації відповідно до рішень загальних зборів, Координаційної ради і діючого законодавства України;
 • виносить питання на розгляд Загальних зборів членів асоціації;
 • забезпечує виконання поточних і перспективних планів діяльності Асоціації;
 • без доручення представляє інтереси Асоціації на всіх рівнях, у межах повноважень, даних йому загальними зборами Асоціації, і координує діяльність Асоціації з міжнародними організаціями;
 • укладає договори, у тому числі трудові, приймає і звільняє працівників, видає доручення, має право першого підпису на документах, відкриття рахунків у банках;
 • визначає і затверджує штатний розклад і посадові обов'язки апарата керування Асоціації, його структурних підрозділів, розміри, систему, форми і види оплати праці працівників Асоціації;
 • видає накази і розпорядження в межах своєї компетенції;
 • звітує перед загальними зборами про виконання планів і рішень;
 • виконує інші обов'язки, крім тих, котрі є винятковою компетенцією загальних зборів і Координаційної ради;
 • на час відсутності президента його обов'язки покладаються на одного із членів Координаційної ради. Покладання обов'язків здійснюється наказом Президента.

4.17 Члени Асоціації мають право займати штатні посади в Асоціації й одержувати винагороду відповідно до їх трудового внеску. Секретар-референт, головний бухгалтер (бухгалтер), інші працівники апарата керування, і структурних підрозділів призначаються на посаду і звільняються з неї наказом Президента Асоціації, відповідно до чинного законодавства.

4.18 Штатні працівники Асоціації підлягають соціальному забезпеченню в порядку і на умовах, установлених трудовим законодавством.

4.19 Звільнення від будь-якої посади в Асоціації не виключає можливості залишатися членом Асоціації. Вихід чи виключення з членів Асоціації є підставою звільнення з посади.

4.20 Виключення члена Асоціації зі складу Координаційної ради в зв'язку з його виходом із членів Асоціації може бути здійснене в період між проведенням загальних зборів Асоціації з наступним затвердженням на загальних зборах.

4.21 Ревізійна комісія:

 • здійснює контроль за дотриманням Статуту Асоціації, збереженням майна, законністю договорів і господарських операцій, надходженням і витратою майна і засобів, правильністю обліку і звітності, за своєчасним і правильним розглядом Координаційною радою Асоціації скарг і заяв членів Асоціації. Голова ревізійної комісії обирається на засіданні комісії терміном на 3 роки.

4.22 Перевірка діяльності Асоціації проводиться ревізійною комісією не менше одного разу в рік. Про результати перевірки Голова ревізійної комісії інформує Загальні збори і членів Асоціації. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Координаційної ради Асоціації з правом дорадчого голосу.

4.23 Ревізійна комісія, з дозволу Координаційної ради чи Президента, має право залучати до роботи незалежних експертів.

4.24 Проведення перевірок діяльності Асоціації, її відділень і філій може проводитися аудиторами, відповідно до рішення Загальних зборів, Коор-динаційної чи ради Президента. Висновки аудиторської перевірки прирівнюються до рішення Ревізійної комісії. {mospagebreak}

5. Облік і звітність в Асоціації.

5.1. Бухгалтерський, оперативний і статистичний облік, звітність Асоціації ведеться Головним бухгалтером (бухгалтером) відповідно до вимог діючого законодавства України і внутрішніх документів Асоціації.

5.2 Документи бухгалтерської звітності за вимогою ревізійної комісії або Президента, уповноваженого державного органу передаються їм для вивчення, перевірок і ревізії. Про підсумки перевірок, ревізії Президент доповідає на загальних зборах.

6. Майно і кошти Асоціації.

6.1. Асоціація вправі мати у власності кошти й інше майно, передане їй членами Асоціації, а також придбане на вступні, членські і благодійні внески, пожертвування громадян, підприємств, установ і організацій. А також майно, придбане за рахунок власних коштів і на інших підставах, не заборонених чинним законодавством.

6.2. Асоціація має право виступати засновником організацій, що здійснюють господарську або іншу комерційну діяльність і сприяють досягненню цілей і завдань, передбачених Статутом Асоціації.

6.3. Джерелами формування коштів і майна Асоціації є:

 • вступні і членські внески членів Асоціації;
 • добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, у тому числі і членів Асоціації;
 • інші джерела дозволені, діючим податковим законодавством.

6.4. Діяльність Асоціації фінансується у відповідності з кошторисом доходів і витрат, затвердженим Координаційною радою Асоціації;

6.5. Кошти Асоціації використовуються відповідно до цільових призначень, зумовлених у кошторисі доходів і витрат Асоціації, у тому числі на:

 • видання інформаційних, довідкових, плакатних матеріалів;
 • проведення конференцій, семінарів, доповідей, консультацій, лекцій, ділових зустрічей і т.п.;
 • організацію різних заходів для членів Асоціації;
 • канцелярські, поштово-телеграфні, витрати на відрядження, витрати на телефонний і факсимільний зв'язок;
 • придбання майна та інвентарю;
 • оренду службових приміщень, автотранспорту, приміщень для проведення заходів Асоціації і т.п.;
 • заробітну плату штатним працівникам Асоціації;
 • інші види витрат, що не суперечать чинному законодавству і Статутові.

{mospagebreak}

7. Порядок внесення змін і доповнень у статут об'єднання.

7.1. Усі зміни і доповнення до Статуту Асоціації вносяться рішенням загальних зборів Асоціації, прийнямаються простою більшістю голосів з числа присутніх членів Асоціації і членів, що беруть участь у загальних зборах опитувальним шляхом. Про зміни і доповнення, внесених у Статут, Асоціація повідомляє в Міністерство Юстиції України в термін, установлений чинним законодавством

8. Припинення діяльності Асоціації.

8.1. Припинення діяльності Асоціації може бути зроблене шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

8.2. Реорганізація Асоціації передбачається рішенням Загальних зборів Асоціації. При реорганізації Асоціації її права й обов'язки переходять до правонаступників.

8.3. Асоціація ліквідується:

 • за рішенням Загальних зборів Асоціації;
 • на підставі рішення суду, у випадку систематичного або грубого порушення законодавства.

8.4.. Ліквідація Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною загальними зборами Асоціації, а у випадках припинення діяльності Асоціації за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

8.5. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Асоціації. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Асоціації, виявляє її дебеторів і кредиторів і розраховується з ними, вживає заходи до сплати боргів Асоціації третім особам, складає ліквідаційний баланс і надає його органові, що призначив ліквідаційну комісію.

8.6. Наявні в Асоціації грошові кошти, включаючи виторг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з оплати праці найманих робітників Асоціації і виконання зобов'язань перед бюджетом, банками й іншими кредиторами, не можуть розподілятися між її членами і використовуються ліквідаційною комісією на благодійні цілі. Вони повинні бути передані в бюджет.

8.7. Ліквідація вважається завершеню, а Асоціація такою, що припинила свою діяльність з моменту запису про це в державному реєстрі.

8.8. Після ліквідації, усі документи Асоціації згідно з описом, передбаченими чинним законодавством, здаються в архів.

Україна
м. Сімферополь
2004 р.
 

Cancer
Вс
0 degree(s)
Capricorn
Moon in Capricorn
6 degree(s)
Full Moon
Full Moon
15 day(s) old